Izba Przyjęć

Zakres usług medycznych lekarskich:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów w stanach nagłych z wykonaniem EKG i badań laboratoryjnych 24 godz./dobę.
 2. Kwalifikacja przyjęć do Oddziału Wewnętrznego oraz czasowa opieka nad chorymi kierowanymi do Oddziału Chirurgicznego.
 3. Ocena stanu chorych wymagających skierowania na:
  • ostry dyżur hemodynamiczny, kardiologiczny (ostry zespół wieńcowy, zawał mięśnia sercowego)
  • ostry dyżur neurologiczny (udar mózgu, guz mózgu, stan padaczkowy)
  • ostre zatrucia
  • ostry dyżur chirurgii naczyniowej w porozumieniu i z konsultacją chirurga ogólnego.
 4. Skierowanie na konsultację ginekologiczną w naszym szpitalu.
 5. Nagła pomoc w stanach zagrożenia życia razem z dyżurnym anestezjologiem.
 6. Opieka ambulatoryjna - rejon powiatu Strzelin od godz. 18:00 do gogz. 8:00 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele i święta.
 7. Pacjent zgłaszający sie do szpitala powinien posiadać:

  • dowód osobisty
  • przybory do higieny osobistej
  • piżamę
  • karty informacyjne z poprzenich pobytów szpitalnych
  • dotychczasowe wyniki badań

   

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

ZOL zapewnia opiekę i leczenie pacjentom przewlekle chorym, niepełnosprawnym fizycznie. Pacjenci mają zagwarantowaną rehabilitację pod nadzorem magistra rehabilitacji. Warunki pobytu zbliżone są do domowych.

Pacjent zgłaszający sie na oddział powinien posiadać:

 • dowód osobisty
 • przybory do higieny osobistej

 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Strzelińskiego Centrum Medycznego jest osobnym budynkiem na terenie szpitala. Usytuowany jest w pobliżu dworca PKS i PKP - odległość około 600 m. Zakład świadczy całodobową opiekę pielęgniarską oraz doraźną pomoc lekarską. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy posiada 29 miejsc dla podopiecznych w salach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych. W słoneczne i ciepłe dni istnieje możliwości korzystania z werandowania. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Strzelinie jest zakładem o profilu ogólnym dla osób dorosłych. Do zakładu o tym profilu nie przyjmuje się pacjentów z chorobą psychiczną (w tym alkoholową), Aizhamera oraz w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012. Misją naszego Zakładu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu, poprawa jakości jego życia, a także zaangażowanie członków rodziny (bliskich) do utrzymania więzi rodzinnej. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniamy kontynuację leczenia farmakologicznego i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Zakres usług świadczonych w ZPO

a) Usługi zdrowotne:

 • pielęgnacyjne
 • usprawnienie ruchowe w miarę możliwości pacjenta i przy łóżku chorego
 • leczenie (leczenie farmakologiczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne, np: ginekologiczna, chirurgiczna, psychiatryczna)
 • diagnostyczne (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych)
 • dietetyczne
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia

b) Usługi wspomagające:

 • zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności
 • przygotowanie chorego i jego rodziny, opiekunów, bliskich do pielęgnacji i opieki w warunkach domowych
 • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych
 • długoterminowa opieka i pielęgnacja pacjentów z dużymi deficytami samoobsługi i samo opieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej, w tym szczególnie:
  • osoby po przebytym udarze mózgu
  • osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
  • osoby z przewlekłe postępującymi chorobami mięśni i stawów
  • osoby po skomplikowanych urazach i złamaniach
  • osoby z trudno gojącymi się ranami, odleżynami
  • osoby ze schorzeniami geritrycznymi

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia respektowanie podstawowych wartości wynikających z praw człowieka i pacjenta, takich jak: godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa. ZPO świadczy ciągłą i kompleksową opiekę zdrowotną, przewiduje czasowy pobyt podopiecznych, stałą współpracę ze szpitalem opieki krótkoterminowej. W ZPO obowiązuje standardowa dokumentacja medyczna dla stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej. Jako obowiązujące należy przyjąć procedury mające zastosowanie w opiece długoterminowej zatwierdzone przez MziOS.

Informacje dla Pacjenta:

pacjent powinien posiadać:

 • Dowód osobisty
 • Przybory toaletowe:
  • 2 gąbki do mycia (jasna,ciemna)
  • szampon do włosów
  • grzebień
  • 4 ręczniki (2 jasne, 2 ciemne)
  • 2-3 podkoszulki
  • pidżama, koszula nocna
  • przybory do golenia (tylko maszynki jednorazowe)

  Dokumenty wymagane przy przyjęciu pacjenta(pobierz)

 

Do wyżej wymienonych dokumentów należy również załączyć:

 • ostatnią decyzję ZUS (ksero)
 • ostatni wypis ze szpitala (ksero)
 • ostatni odcinek renty/emerytury

Anestezjologia

Dział Anestezologii posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę wyposażoną w specjalistyczny sprzęt co zapewnia prawidłowe leczenie i pielęgnację pacjentów w trakcie i po zabiegach operacyjnych oraz w sytuacjach nagłego zagrożenia życia.


Bloki operacyjne

Strzelińskie Centrum Medyczne dysponuje blokami operacyjnymi na oddziałach Chirurgicznym i Ginekologiczno-Położniczym. Pracują tu profesjonaliści o odpowiednich kwalifikacjach i z ciepłym, życzliwym nastawieniem do chorych. Swoją postawą starają się łagodzić stres związany z zabiegiem operacyjnym.